هیئت رئیسه

دکتر سید محمود مدرس هاشمی
رئیس دانشگاه
دکتر علي زينل همداني
معاون آموزشي دانشگاه
معاون اداري و مالي دانشگاه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
معاون دانشجویی دانشگاه
دكتر سيدمهران نحوي
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه