هیئت رئیسه

دکتر سید محمود مدرس هاشمی
رئیس دانشگاه
دکتر قاسم مصلحی
معاون آموزشي دانشگاه
دکتر حسین خادمی
معاون اداري و مالي دانشگاه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
معاون دانشجویی دانشگاه
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه