آشنایی با رئیس دانشگاه

آشنايي با رئیس دانشگاه

 

دكتر سيدمهدي ابطحي

 

گروه مهندسي ژئوتكنيك و راه دانشكده مهندسي عمران

 

دكتراي مهندسي عمران راه و ترابري از دانشگاه علم و صنعت ايران

 

سوابق اجرايي

  • معاونت دانشجويي دانشكده مهندسي عمران 1377 – 1378
  • مدير فرهنگي دانشگاه 1378 – 1380
  • معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 1380 – 1384
  • مدير گروه پژوهشي فناوري نوين در مهندسي عمران 1384 تا كنون
  • معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 1392 – 1397
  • رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 1397 – 1398
  • عضو هيأت مديره صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان 1397 تاكنون
  • عضو هيأت مديره شركت متروي اصفهان 1397
  • عضو كميته تخصصي عمران و حمل و نقل شوراي عالي عتف 1397 - 1398

 

تحت نظارت وف بومی