آشنایی با رئیس دانشگاه

آشنايي با رئیس دانشگاه

 

دكتر محمود مدرس‌هاشمي

 

گروه مخابرات دانشكده برق و كامپيوتر

 

دكتراي مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف

 

سوابق اجرايي

 

- معاونت دانشجويي دانشكده برق و كامپيوتر، مهرماه 1380 – اسفندماه 1383

- عضو شوراي فرهنگي دانشگاه، مهرماه 1380 – اسفندماه 1383

- رئيس دانشكده برق و كامپيوتر، اسفندماه 1383 – فروردين‌ماه 1387

- معاونت پژوهشي دانشكده برق وكامپيوتر، مهرماه 1388 – دي‌ماه 1389

- دبير كميته علمي سومين كنفرانس انجمن رمزايران، شهريورماه 1384

- دبير كميته مخابرات سيستم هجدهمين كنفرانس برق ايران، ارديبهشت‌ماه 1389

- عضو شوراي داهبردي ارتباط دانشگاه با صنعت، 1387 – 1388

- عضو هيأت تحريريه مجليه Journal of Computing and Security، مهرماه 1390 تاكنون

- عضو هيأت تحريريه مجله رادار، ارديبهشت‌ماه 1391 تاكنون

 

تحت نظارت وف ایرانی