تماس با رئیس دانشگاه

شماره تلفن: 01-33913100- 031

شماره فاكس: 33913112

ايميل : mabtahi@cc.iut.ac.ir

نشاني محل كار: اصفهان – دانشگاه صنعتي اصفهان – سازمان مركزي – طبقه سوم – دفتر رياست

ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف بومی