شرح وظایف شورای دانشگاه

1-      ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه؛
2-       بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونتها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
3-       بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
4-       بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
5-       بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛
6-       بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها؛
7-       بررسي سالانه امكانات علمي (‌نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه‌بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها
8-       ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه براي بررسي و اظهار نظر به يكي از شوراهاي تخصصي حسب مورد؛
9-       تدوين و تصويب آيين‌نامه های داخلي شورا و کمیته های آن.

تحت نظارت وف ایرانی