صورتجلسه ششمين نشست عادي از دوره سوم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 16 مهرماه 1392

دستور اول: مجوز استخدام براي جذب عضو هيأت علمي پيماني در دانشگاه صنعتي اصفهان: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به مجوزهاي شماره 41927/و و شماره 41911/و مورخ 26/3/1392 و شماره 47669/و مورخ 8/4/1392 و شماره 65036/و مورخ 5/5/1392 دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت متبوع ، با استخدام پيماني 41 نفر به عنوان عضو هيات علمي به شرح اسامي پيوست نامه‌هاي مذكور در سقف پست‌هاي سازماني مصوب، با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضاي هيات علمي و ساير ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به تأمين اعتبار در سقف اعتبارات هزينه اي تخصيصي ساليانه موافقت به عمل آمد.

دستور دوم: تعيين حسابرس منتخب هيات امنا براي بررسي عملكرد صورت‌هاي مالي سال 1392: به استناد بند «ز» ماده «7» قانون تشكيل هياتهاي امنا،‌ «مؤسسه حسابرسي مدبران امين» براي بررسي عملكرد صورت‌هاي مالي سال 1392 دانشگاه صنعتي اصفهان با هزينه حسابرسي تا سقف مبلغ يكصد ميليون ريال تعيين گرديد.

دستور سوم: شهريه دانشجويان غير ايراني غيربورسيه (پذيرش دانشگاه) دانشگاه صنعتي اصفهان: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، نامه شماره 81216/92/504 مورخ 1/5/1392 دفتر همكاري‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه صنعتي اصفهان مطرح و شهريه دانشجويان غيرايراني غيربورسيه (پذيرش دانشگاه) طبق جدول ذيل براي دانشجويان ورودي نيم سال اول سال تحصيلي 93-92 به بعد مشروط به آن كه در تاريخ ياد شده به صورت رسمي به دانشجويان اطلاع رساني شده باشد، به تصويب رسيد:

مقطع تحصيلي

شهريه هر نيم سال تحصيلي  

كارشناسي

تا      1500 دلار

كارشناسي‌ارشد

تا      2500 دلار

دكتري

تا      3000 دلار

تبصره 1: هیات امنا با اعمال تخفیف شهریه در موارد خاص به دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی به تشخیص و تاييد رئيس دانشگاه تا سقف  «30%»  سي درصد موافقت به عمل آورد.

تبصره 2: شهريه براساس جدول فوق به صورت دلاري و يا معادل ريالي آن است.

دستور چهارم: اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 1391 موسسات عضو هيات امنا: به استناد بند «د» ماده «7» قانون تشكيل هياتهاي امنا، اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 1391 موسسات عضو هيات امنا مشروط به تاييد دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت متبوع به تصويب رسيد.

دستور پنجم: گزارش حسابرس منتخب هيأت امناء براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 91 دانشگاه صنعتي اصفهان: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه،‌ گزارش مؤسسه حسابرسي آيين ترازآريا منضم به صورت‌هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 91 دانشگاه صنعتي اصفهان مطرح و پس از بررسي مورد تصويب قرارگرفت و مقرر گرديد ايرادات، اشكالات مندرج در گزارش مذكور رفع و نسبت به انجام تكاليف تعيين شده در آن اقدام شود و نتايج اقدامات به عمل آمده در گزارش سال آتي ارائه شود. همچنين به منظور برقراری حسابداری تعهدی اقدام لازم به عمل آید.

دستور ششم: بودجه تفصيلي سال 1392 موسسات عضو هيات امنا: به استناد بندهاي «ج» و  «د» ماده «7» قانون تشكيل هياتهاي امنا، بودجه تفصيلي سال 1392 موسسات عضو هيات امنا مشروط به  تأييد دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت متبوع به تصويب رسيد.

دستور هفتم: تعيين ميزان اعتبارات خارج از شمول سال 1392 موسسات عضو هيات امنا: به استناد بند «ب»  ماده «20»  قانون برنامه پنجم توسعه، به موسسات عضو هیات امنا اجازه داده می شود به منظور حسن اجرای برنامه­ها براساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه­ها و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذی­ربط، حداکثر تا میزان 5 درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و تا 2 درصد از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای سال 1392 منحصراً با تشخیص و مسئولیت روسای هر یک از  موسسات عضو و خارج از شمول مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی، در موارد ضروری هزینه گردد.

دستور دهم: تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي دانشگاه صنعتي اصفهان كه در پايان دوره آزمايشي، شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي قطعي را كسب ننموده‌اند: به استناد بند «ب»  ماده «20»  قانون برنامه پنجم توسعه ودر اجراي مواد  14 و 15 آيين‌نامه استخدامي هيأت علمي، هيات امنا در خصوص تعيين وضعيت اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي دانشگاه صنعتي اصفهان كه در پايان دوره آزمايشي شرايط ادامه خدمت يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي قطعي را كسب ننموده‌اند به شرح زير موافقت به عمل آورد:

الف- اعطاي مهلت تا تاريخ 31/6/93 به اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي كه داراي 5 تا 8 سال سابقه خدمت مي باشند، براساس موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه

ب- اعطاي مهلت تا تاريخ 31/3/93 به اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي كه داراي سابقه خدمت بيش از 8 سال مي باشند، براساس موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه

دستور يازدهم: تعيين وضعيت اعضاي هيأت علمي پيماني دانشگاه صنعتي اصفهان كه در پايان مهلت مقرر شرايط لازم براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي را احراز ننموده‌اند: به استناد بند «ب»  ماده «20»  قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي ماده 13 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، هيات امنا در خصوص تعيين وضعيت اعضاي هيأت علمي پيماني دانشگاه صنعتي اصفهان كه در پايان دوره پيماني شرايط ادامه خدمت يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي آزمايشي را كسب ننموده‌اند به شرح زير موافقت به عمل آورد:

رديف

سابقه خدمت پيماني

مصوبه

1

5 تا 8 سال سابقه خدمت پيماني تا 31/6/91

با رعايت حداكثر 8 سال سابقه خدمت پيماني تا 31/6/1393 تمديد شود.

2

بيش از 8 سال سابقه خدمت پيماني تا 27/12/91

با رعايت حداكثر 10 سال سابقه خدمت پيماني (مشروط به كسب تأييد صلاحيت عمومي و موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه براي تبديل وضع به رسمي آزمايشي) تا تاريخ 31/3/1393 تمديد شود.

همچنين مقرر گرديد وضعيت آن دسته از اعضاي هيأت علمي پيماني مندرج در رديف 2 جدول فوق كه در پايان مهلت مقرر شرايط لازم براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي را احراز ننمايند، با رعايت ماده 11 و بند (ب) ماده 13 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي تعيين تكليف گردند.

دستور دوازدهم: اختصاص  مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال مانده سنواتي اعتبار درآمد اختصاصي پروژه ساختمان دانشكده مهندسي‌شيمي (موضوع رديف 4 مصوبه سيزدهم صورتجلسه هيات امناي مورخ 2/8/90)  به پروژه حصاركشي اطراف دانشگاه: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه،  با اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال مانده سنواتي اعتبار درآمد اختصاصي تخصيص داده شده به پروژه ساختمان دانشكده مهندسي‌شيمي (موضوع رديف 4 مصوبه سيزدهم صورتجلسه هيات امناي مورخ 2/8/90)  كه انجام آن منتفي شده  است،  به پروژه حصاركشي اطراف دانشگاه  صنعتي اصفهان با  رعايت  مفاد آيين نامه مالي  و معاملاتي و ساير ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط پرداخت كليه مطالبات و انجام كليه تعهدات در هر مورد  موافقت به عمل آمد.

دستور سيزدهم: اخذ هزينه انتخاب مجدد دروس در صورت عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف درس از دانشجويان مشمول تحصيل رايگان: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي ماده «22» آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته به شماره 138715/و مورخ 22/7/1391  وزارت متبوع، با اخذ هزينه از دانشجويان مشمول تحصيل رايگان ورودي نيم سال اول سال تحصيلي 92-91 به بعد، مشروط به آن كه در تاريخ ياد شده به صورت رسمي به دانشجويان ااطلاع رساني شده باشد،  در صورت عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف درس، براي انتخاب مجدد آن درس به ازاي هر واحد درسي 000/358 ريال موافقت به عمل آمد. ضمناً ساليانه 10% به مبلغ فوق اضافه مي‌شود.

تبصره: هیات امنا با معاف نمودن دانشجويان مشمول اين مصوبه به تشخيص معاون آموزشي دانشگاه ، مشروط به تامين اعتبار از محل پنج درصد اعتبارات هزينه اي خارج از شمول در اختيار رياست دانشگاه موافقت به عمل آورد.

دستور چهاردهم: افتتاح حسابهاي جاري دومنظوره براي موسسات عضو هيات امنا: هیات امنا به استناد بند «ب»  ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای  تبصره «3»  ماده «13» آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود،  موسسات عضو هیات امنا  تمام یا قسمتی از مبالغ سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن و موجودیهای نقدی خود را در حسابهای  جاری دو منظوره  نزد  بانک هایی که مدیریت آنها دولتی بوده و یا دولت سهامدار عمده آنها می باشد، واریز نموده و درآمد حاصل را جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب و در قالب بودجه سنواتی به مصرف برسانند.

دستور پانزدهم: تعيين نصاب معلاملات موسسات عضو هيات امنا : هیات امناء به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره 1 ماده 29 آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه، با ملاک عمل قراردادن تصویب نامه سالیانه هیات محترم وزیران در خصوص نصاب معاملات (موضوع ماده 29 آیین نامه مذکور)تا زمانی که نصاب معاملات از طرف هیات امناتغییر ننماید، موافقت نمود.

 

 

تحت نظارت وف ایرانی