صورتجلسه هفتمين نشست عادي از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 7 اسفندماه 1392

دستور اول: گزارش برنامه سال 93-92 دانشگاه صنعتي اصفهان: به استناد بند «م» ماده «7» قانون تشكيل هيأت امناء، گزارش برنامه هاي دانشگاه صنعتي اصفهان در بخش هاي فرهنگي، دانشجويي، آموزشي، پژوهش و فناوري و اداري و مالي توسط رئيس دانشگاه ارائه شد. اعضا ضمن تقدير و تشكر از تهيه     برنامه هاي مذكور، خواستار فراهم نمودن زمينه مقايسه از طريق تعيين ميزان انحراف شاخص ها  با برنامه  راهبردي و  برنامه هاي محوري و عملياتي شدند.

دستوردوم (موضوع مصوبه دستور اول کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92): آيين­ نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه صنعتی اصفهان:

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي بخشنامه شماره 273298/15 مورخ 27/12/90 مركز هيات هاي امنا و هيات هاي­ مميزه وزارت متبوع، آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه صنعتی اصفهان به شرح پيوست شماره «1» براي اجرا از 1/12/92 در صورت تامين بار مالي ناشي ­از اجراي آيين نامه مذكور درسقف اعتبارات تخصيصي ساليانه، با رعایت مفاد بخشنامه شماره 115109/63/6 مورخ 27/7/92 وزارت متبوع به تصويب رسيد.

ضمناً دانشگاه صنعتي اصفهان ملزم است تدابير و تمهيدات لازم به منظور افزايش بهرهوري نيروي انساني شاغل در آن دانشگاه در كليه سطوح سازماني را اعمال نمايد.

دستور سوم : اصلاحيه آیین نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي موسسات عضو هیات امنا : هیات امنا  به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، با  اصلاحات آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به شرح پيوست شماره «2» براي اجرا در موسسات عضو هیات امنا  از تاريخ 1/1/93 موافقت نمود.

دستور چهارم: تعیین ضریب حقوق سال 92 اعضای هیات علمی و  اعضای غیرهیات­علمی موسسات عضو هیات امنا : به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تصویب نامه شماره 56749/ت 49040 ﻫ  مورخ 08/03/1392 هیات محترم وزیران، ضریب حقوق اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنا از ابتدای سال 1392     به میزان 14325 ريال و در اجرای تصویب نامه شماره 4161/ت 49040 ﻫ مورخ 17/01/1392 هیات محترم وزیران، ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امنا از ابتدای سال 1392  به میزان  1006 ريال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید.

دستور پنجم: تعیین ضریب حقوق سال 93 اعضای هیات علمی و  اعضای غیرهیات­ علمی موسسات عضو هیات امنا : هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امنا از ابتدای سال 1393 بر اساس ضرایب تعیین شده توسط هیات محترم وزیران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

دستور ششم (موضوع مصوبه دستور پنجم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) تمديد مجوز خريد خودرو سواري (ساخت داخل) دانشگاه صنعتی اصفهان تا پايان سال 1393: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به عدم فراهم شدن امكان خريد دو دستگاه خودرو سواري (ساخت داخل) دانشگاه صنعتی اصفهان (موضوع مصوبه بيست و سوم صورتجلسه هيأت امناي مورخ 30/6/91)، با تمديد مصوبه مذكور تا پايان سال 1393 با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

دستور هفتم (موضوع مصوبه دستور سوم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) تبديل به احسن نمودن مجتمع فرهنگي، آموزشي دانشگاه در شهرستان بهشهر:

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده (46) آيين نامه مالي و معاملاتي، ضمن تنفيذ دستور پنجم از صورتجلسه اولين نشست هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 25/4/1383، با تبديل به احسن نمودن مجتمع فرهنگي، آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان در شهرستان بهشهر استان مازندران  متعلق به دانشگاه مذکور از طريق فروش ملك مذكور با حفظ صرفه و صلاح دانشگاه و رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد. ضمناً انتخاب جايگزين احسن به صورت خريد مستغلات برای مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه و به موجب طرحي است كه به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه خواهد رسيد كه مقرر گرديد گزارش آن به هيأت امناء ارائه شود.

همچنين به استناد تبصره (3) ماده (29) آيين‌نامه مالي معاملاتي دانشگاه، از ميان سه كارشناس رسمي دادگستري معرفي شده آقاي دكتر محمدرضا افتخار عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از طرف هيأت امناء به منظور ارزيابي و تعيين مبناي قيمت ملك فوق تعيين شدند.

دستور هشتم (موضوع مصوبه دستور چهارم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) تبديل به احسن نمودن باقيمانده پلاك 583 فرعي از 6/452 اصلي بخش 16 ثبتي اصفهان:

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده (46) آيين نامه مالي و معاملاتي، با تبديل به احسن نمودن باقيمانده پلاك 583 فرعي از 6/452 اصلي به مساحت تقريبي 4000 مترمربع متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان، به دليل دور بودن از سايت دانشگاه و عدم امكان برنامه ريزي براي استفاده بهينه واحتمال تصرف آن توسط افراد متفرقه ،  از طريق فروش ملك مذكور با حفظ صرفه و صلاح دانشگاه و رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد. ضمناً انتخاب جايگزين احسن به صورت خريد مستغلات و به موجب طرحي كه به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه خواهد رسيد مي باشد كه مقرر گرديد گزارش آن به هيأت امناء ارائه شود.

همچنين به استناد تبصره (3) ماده (29) آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه، از ميان سه كارشناس رسمي دادگستري معرفي شده، آقاي دكتر محمدرضا افتخار عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از طرف هيأت امناء به منظور ارزيابي و تعيين مبناي قيمت ملك فوق تعيين شدند.

دستور دهم (موضوع مصوبه دستور ششم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) استفاده از نيروهاي قراردادي دانشگاه صنعتي اصفهان جهت تصدي مشاغل معاون مدير امور مالي، رئيس حسابداري، عامل مالي و كارپرداز: 

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «7» آئين نامه مالي و معاملاتي و با توجه به عدم امكان انتصاب اعضاي غيرهيأت علمي رسمي يا پيماني براي تصدي مشاغل «معاون مدير امور مالي» ، «رئيس حسابداري» ، «عامل مالي» و «كارپرداز» در دانشگاه صنعتي اصفهان، با بكارگيري اعضاي غيرهيات علمي قراردادي واجد شرايط دانشگاه مذکور براي تصدي مشاغل یادشده  با اخذ تعهد و تضمین لازم، معتبر و کافی به صورت موقت  تا پایان سال93 به شرح جدول ذيل  موافقت گردید.

رديف

شغل

تعداد

1

معاون مدير امور مالي

یک نفر

2

رئيس حسابداري

یک نفر

3

عامل مالی

دو نفر

4

کارپرداز

هفت نفر

 

دستور يازدهم (موضوع مصوبه دستور دهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) شهريه دانشجويان پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري :

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه ، شهریه دانشجویان پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح ذیل تعیین گردید.

الف - شهريه پرديس دانشگاه براي ورودي‌هاي نیم سال اول سال تحصیلی  93-92 (مشروط به آنکه در هنگام ثبت نام به صورت رسمی به آنان اطلاع رسانی شده باشد) :                                                                                                       مبالغ به ریال

مقطع تحصیلی

شهريه هر نیمسال

دوره كارشناسي ارشد(دوساله)

000/000/50

دوره دكتري (چهارساله)

000/000/60

 

ب -   شهريه پرديس دانشگاه براي ورودي‌هاي نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 به بعد (مشروط به آنکه در هنگام ثبت نام به صورت رسمی به آنان اطلاع رسانی شده باشد):                    مبالغ به ریال                                                                                                                           

مقطع تحصیلی

شهريه ثابت

هر نیمسال

شهريه متغير

هر واحد درس

شهريه متغير هر واحد درس عملي و آزمايشگاهي

شهريه هر واحد پايان نامه

دوره كارشناسي ارشد(دوساله)

000/000/30

000/000/3

000/000/5

000/000/6

دوره دكتري (چهارساله)

000/000/40

000/000/3

000/000/5

000/000/6

 

تبصره 1- دانشگاه مي تواند در هر سال نسبت به افزايش شهريه حداكثر به ميزان 15% نسبت به مبالغ سال قبل اقدام نمايد.

تبصره 2- مبلغ شهريه شامل هزينه­هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه هاي دانشجويي نمي شود.

تبصره 3- در صورت حذف نيمسال، انصراف و يا اخراج دانشجو در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل، وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد.

تبصره 4- هزينههاي تحصيل پذيرفته شدگان دوره دكتري و كارشناسيارشد پرديس مشمول تخفيف، كاهش يا بخشودگي شهريه نميشود.

تبصره 5- شهريه كارمندان و همسر و فرزندان آنها، همچنين همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه براساس دستورالعملي­كه به تصويب هيأت­رئيسه دانشگاه خواهدرسيد حداقل 80% شهريه هاي فوق تعيين مي شود.

تبصره 6- پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي اعم از اين كه دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد يا براي واحدهاي جبراني يا زبان ثبت نام كرده باشد الزامي است.

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه دستور يازدهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) هزينه كرد مانده اعتبار سنواتی طرح تملك دارايي(پروژه خوابگاه دانشجويي) دانشكده فني و مهندسي گلپايگان به شماره 30146392: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به اتمام پروژه خوابگاه دانشجويي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان به شماره طرح 30146392 و بهره برداری از آن، هیات امنا با هزینه کرد مبلغ 4034 میلیون ریال مانده اعتبارات سنوات قبل پروژه یادشده تا پايان سال 1390 (جمعاً به مبلغ 4034 ميليون ريال) در سال 91  در موارد زير به صورت پيمانكاري جزء و اماني، مشروط به  تسويه نهايي با پيمانكاران مربوطه و اخذ تأييديه اتمام و بهره برداری پروژه مذكور، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد.

الف - مبلغ 3869 میلیون ریال جهت تكميل ساختمان كتابخانه و سازمان مركزي       

ب - مبلغ 29 میلیون ریال جهت تهيه نقشه هاي اجرايي و مستندات فازهاي اول و دوم مطالعات طرح جامع دانشكده

ج -  مبلغ 136 میلیون ریال جهت تكميل ساختمان كارگاهها

دستور سيزدهم (موضوع مصوبه دستور هفدهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92)  خريد يك دستگاه خودروي سواري برای دانشكده فني و مهندسي گلپايگان: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (و) ماده (7) قانون تشكيل هيأت امنا و با توجه به نامه شماره 90025/73/1 مورخ 19/11/89 وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و مجوز شماره 51/16475 مورخ 25/10/89 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، به دانشكده فني و مهندسي گلپايگان اجازه داده مي شود يك دستگاه خودروي سواري  ساخت داخل تا سقف 500 ميليون ريال پس از اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح،  با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و طي مراحل قانوني،  مشروط به تامین اعتبار از محل مانده درآمدهاي اختصاصي سنواتي با رعايت مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي و ساير ضوابط و مقررات مربوطه پس از  انجام کلیه تعهدات مربوطه و پرداخت کلیه مطالبات مربوطه در هر مورد و مابقي آن از محل  درآمدهای  اختصاصي  در سقف اعتبارات تخصیصي سال 93 دانشکده مذکور خريداري نمايد.

دستور چهاردهم (موضوع مصوبه دستوردوازدهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92)انتقال مانده سنواتی اعتبارات هزينه‌اي و متفرقه دانشكده فني و مهندسي گلپايگان براي تكميل ساختمان كتابخانه و سازمان مركزي و تعميرات اساسي و خريد تجهيزات در سال 1392:

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه ، به دانشكده فني و مهندسي گلپايگان اجازه داده مي‌شود، مانده سنواتی  اعتبارات هزینه ای عمومی ، متمرکز و متفرقه  (انتقالی به سال 92) را  با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی     و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به انجام کلیه تعهدات مربوطه و پرداخت کلیه مطالبات مربوطه در هر مورد و       اتمام کلیه برنامه های ردیف های متفرقه و متمرکز در هر مورد، در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای تکمیل و     بهره برداری از پروژه های ذیل به صورت پیمانکاری جزئی و امانی هزینه نماید.

مبلغ

مانده سنواتی

محل هزینه

2379 ميليون ريال

1000 ميليون ريال

1000 ميليون ريال

203 ميليون ريال

اعتبارات هزینه ای عمومی

برنامه 30107

برنامه 10510

كمك وزارت كار (برنامه كار آفريني)

تكميل و بهره برداری از  ساختمان كتابخانه و

سازمان مركزي

356 ميليون ريال

اعتبارات هزینه ای عمومی

تعميرات اساسي ساختمان ها

خريد تجهيزات آموزشي،

 اداري و رفاهي

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه چهاردهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92)  تعیین حداقل امتيازات لازم براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان از پيماني به رسمي آزمايشي: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه ، حداقل امتياز لازم براي احراز شرایط جهت تبديل وضعیت اعضای هیات علمی دانشكده فني و مهندسي گلپايگان از پیمانی به رسمی آزمایشی  به میزان  حداقل 70%  حداقل امتياز لازم مندرج در جدول موضوع ماده يك و ساير جداول آيين نامه ارتقا  در مرتبه علمی مربوط تعيين گردید.
دستور هفدهم (موضوع مصوبه دستور شانزدهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) تعيين ضريب فوق العاده جذب اعضاي هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان:

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه شماره 120482/15 مورخ 4/8/92 مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت متبوع،  ضرايب فوق العاده جذب اعضاي هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان به شرح زير تعيين گردید:

ضرايب فوق العاده جذب مراتب علمي

مربي آموزشيار

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

67/2

77/2

91/2

99/2

02/3

 

زمان اجراي مصوبه از تاريخ 4/6/1391 به تصويب رسيد.

دستور هجدهم (موضوع مصوبه هفدهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92)تعيين شهريه دانشجويان نوبت دوم كارشناسي‌ارشد (سال تحصيلي 93-92) دانشكده فني و مهندسي گلپايگان:

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي نامه شماره 92421/22/2 مورخ 23/6/1392 دفتر گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، شهريه دانشجويان نوبت دوم كارشناسي‌ارشد رشته‌هاي فني و مهندسي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان براي سال تحصيلي 93-92 و ورودی های سال تحصیلی یادشده براساس مبالغ مندرج در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور متناسب با رشته هاي مربوطه (فني و مهندسي) به شرح زير تصويب گردید:

شهريه ثابت                                                                                                                                      

000/000/4 (چهارميليون) ريال

شهريه متغير هر واحد

000/800 (هشتصد هزار) ريال

شهريه هر واحد پايان‌نامه نظري

000/000/2 (دو ميليون) ريال

شهريه هر واحد پايان‌نامه آزمايشگاهي و كارگاهي

000/500/2 (دو ميليون و پانصد هزار) ريال

دستور نوزدهم (موضوع مصوبه دستور هجدهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92):ايجاد گروه‌هاي آموزشي فني و مهندسي و علوم پايه مرکز آموزش عالی شهرضا: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه ، با ايجاد گروه هاي آموزشي (فنی و مهندسی) و (علوم پایه) در مركز آموزش عالي شهرضا، مشروط به اخذ مجوزهاي لازم از شوراي گسترش آموزش‌ عالي وزارت متبوع و در سقف پستهاي سازماني مصوب و احراز شرايط و تامين اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصيصي ساليانه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

دستور بيستم (موضوع مصوبه دستور نوزدهم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92): تصويب تشکیلات تفصیلی مرکز آموزش عالی شهرضا: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه ، با توجه به تصويب نمودارسازماني مركز آموزش عالي شهرضا، تشکیلات تفصیلی مرکز  مذكور مشروط به تأييد دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت متبوع به تصويب رسيد.

دستور بيست و يكم (موضوع مصوبه بيستم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) خريد يك دستگاه خودروي ون و يك دستگاه خودروي سواري پژو (مركز آموزش عالي شهرضا): به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و بند (و) ماده (7) قانون تشكيل هيأت امنا، با خريد يك دستگاه خودرو سواري پژو ساخت داخل پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط و يك دستگاه خودرو ون ساخت داخل مجموعا تا سقف يك ميليارد و دويست ميليون ريال، مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سال 93 مركز آموزش عالي شهرضا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.

دستور بيست و دوم (موضوع مصوبه دستور بيست و يكم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) تعيين مبلغ حق‌التدريس اعضاي هيأت علمي و مدرسين مركز آموزش عالي شهرضا: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه ، با تعيين مبلغ حق‌التدريس اعضاي هيأت علمي و مدرسين مركز آموزش عالي شهرضا براساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان موافقت به عمل آمد.

دستور بیست و سوم (موضوع مصوبه دستور بيست و دوم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) شهريه دانشجويان شاغل به تحصيل دوره‌هاي نوبت دوم مركز آموزش عالي شهرضا: به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه ، شهريه دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي نوبت دوم مركز آموزش عالي شهرضا در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته طبق جدول شهريه‌هاي ثابت و متغير اعلامي توسط سازمان سنجش آموزش كشور مندرج در دفترچه انتخاب رشته هاي تحصيلي تا پايان 93-92 به تایید رسيد و مقرر گردید آنالیز هزینه های جهت تعیین شهریه دوره های یادشده برای سال تحصیلی 94-93 در جلسه آتی هیات امنا ارائه گردد.

دستور بیست و چهارم (موضوع مصوبه دستور بيست و سوم کمیسیون دائمی مورخ 23/11/92) تعيين حسابرس مرکز آموزش عالی شهرضا  و دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برای سال‌هاي 1390 لغايت 1392:

به استناد بند (ز) ماده (7) قانون تشكيل هيأت امنا، مؤسسه حسابرسي مدبران امين براي بررسي عملكرد صورت‌هاي مالي سال های  1390، 1391 و 1392 مرکز آموزش عالی شهرضا  و دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان براساس مبالغ ذيل الذكر تعيين گرديد.

نام موسسه

هزینه حسابرسی

سال90

هزینه حسابرسی

سال 91

هزینه حسابرسی

سال 92

مرکز آموزش عالی شهرضا

15 ميليون  ريال

20 ميليون  ريال

40 ميليون  ريال

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

45 ميليون ريال

45 ميليون ريال

45 ميليون ريال

دستور بیست و پنجم:   اصلاح ماده 57 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي در خصوص فوق العاده ويژه :

هيات امنا به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، با اصلاح  تبصره يك  ماده «57» آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي در خصوص فوق العاده ويژه اعضای هیات علمی موسسات عضو هیات امنا  به شرح ذيل و حذف تبصره هاي 2 و 3 ماده مذكور، براي اجرا از تاريخ 1/1/93 موافقت نمود:

تبصره -  ضریب فوق العاده وي‍ژه بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبه­های مندرج در جدول موضوع ماده «9» این آیین­نامه، به شرح ذیل تعیین می­گردد:

جدول ضرایب فوق­العاده ویژه


ردیف

مرتبه علمي

ضریب فوق­العاده ويژه

1

مربی آموزشیار/ پژوهشیار

5/6

2

مربی آموزشی/ پژوهشی

5/6

3

استادیار آموزشی/ پژوهشی

9

4

دانشیار آموزشی/پژوهشی

5/8

5

استاد آموزشی/پژوهشی

7/7

 

 

تحت نظارت وف ایرانی