هیئت رئیسه

رئیس دانشگاه
معاون اداري و مالي دانشگاه
معاون دانشجویی دانشگاه
دكتر سيدمهران نحوي
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه
دكتر محمدجواد اميدي
قائم مقام رئيس دانشگاه در امور بين‌الملل و توسعه فناوري
معاون آموزشي دانشگاه
دكتر بهروز ارباب‌شيراني
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

ارتقاء امنیت وب با وف بومی