هیئت رئیسه

سرپرست دانشگاه
دکتر علي زينل همداني
معاون آموزشي دانشگاه
معاون اداري و مالي دانشگاه
معاون دانشجویی دانشگاه
دكتر سيدمهران نحوي
دكتر سيدمهران نحوي
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه
دكتر محمدجواد اميدي
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی