موسسات عضو هیات امنا

- دانشگاه صنعتی اصفهان

- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

ارتقاء امنیت وب با وف بومی