موسسات عضو هیات امنا

- دانشگاه صنعتی اصفهان

- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

تحت نظارت وف بومی