موسسات عضو هیات امنا

- دانشگاه صنعتی اصفهان

- مرکز آموزش عالی شهرضا

- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

تحت نظارت وف ایرانی