مصوبات هیات امنا

مصوبات اولين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 5 تيرماه 1397

مصوبات هفتمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 25 ديماه 1396

مصوبات ششمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 5 مردادماه 1396

مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 27 ديماه 1395

مصوبات چهارمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 17 خردادماه 1395

مصوبات سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 29 شهريورماه 1394

ارتقاء امنیت وب با وف بومی