کارمندان حوزه ریاست

فرزانه قدمی
سمتکارشناس مسول حوزه ریاست
تلفن031-33913102
دورنگار031-33913112

احمد مونسيان
سمتمنشی دفتر ریاست
تلفن031-33913100-01
دورنگار031-33913112

حسین اعرج شیروانی
حسین اعرج شیروانیمدیر حوزه ریاست
تلفن تماس33913103
دورنگار33913112

تحت نظارت وف ایرانی