کارمندان حوزه ریاست

فرزانه قدمی
سمتکارشناس مسئول حوزه ریاست
تلفن تماس031-33913102
دورنگار031-33913112

ميثم ملكيان
سمتمسئول دفتر ریاست
تلفن تماس031-33913100-01
دورنگار031-33913112

حسین شیروانی
سمتمدیر حوزه ریاست
تلفن تماس031-33913103
دورنگار031-33913112

ارتقاء امنیت وب با وف بومی