رفتن به محتوای اصلی
x

۱- مسئوليت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجرای مصوبات هیات امنا در حدود مقررات مصوب و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاح؛

۲- تهيه و پيشنهاد برنامه‌های راهبردی، سياست‌ها، اهداف و خط مشي‌ها براي طرح در هيأت امنا؛

۳- تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه‌های راهبردی مصوب هیات امنای ذیربط، برنامه ریزی و هدايت فعاليت‌هاي فرهنگي، تربیتی، آموزشي، پژوهشي، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه‌های راهبردی تعیین شده؛

۴- نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجراي امور تربیتی، فرهنگی، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتی و درمانی، خدماتی، استخدام، انتصاب، ماموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموریت، ارتقا و اخراج کارکنان و كليه ارتباطات داخلي و ‌بين‌المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح؛

۵- استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ....) به نمایندگی از دانشگاه؛

۶- تهیه آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و پیشنهاد به هیات امنا برای طی مراحل قانونی؛

۷- تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیات امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه؛

۸- امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیات امنا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیات امنا؛

۹- ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه دانشگاه به هیات امنا و وزارت متبوع؛

۱۰- نصب و عزل اعضاي هيأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای دانشگاه، رؤساي دانشكده‌ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته، و مديران گروه‌هاي ‌آموزشي و پژوهشی و مدیران ستادی دانشگاه؛

تبصره: صرفا در موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه می‌تواند اختیار انتصاب و عزل مدیران واحدهای مستقر در شهرستان‌ها را به بالاترین مقام اجرایی مربوطه در شهرستان ذیربط تفویض نماید.

۱۱- ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شوراي دانشگاه به هیات امنای ذیربط؛

۱۲- ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛

۱۳- ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحا با مرتبه علمی بالاتر از استادیار؛

۱۴- نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (‌هيأت علمي - دانشجويان - كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

 

تحت نظارت وف ایرانی