رفتن به محتوای اصلی
x

انجام كليه امور اداري دفتر رئيس دانشگاه

دريافت كليه مكاتبات واحدهاي دانشگاهي كه لازم است به اطلاع رياست دانشگاه برسد و پيگيري و تعقيب دستورات رئيس دانشگاه

تنظيم دستور جلسات شوراي دانشگاه و كميسيونهاي منتخب اقدام در زمينه انجام برنامه‌هاي مربوط به سمينارها، كنفرانسها، مصاحبه‌ها با كمك واحدهاي ذيربط

برقراري تماس با دانشگاهها و مؤسسات علمي و آموزشي داخلي و خارجي به منظور جلب همكاري آنان در زمينه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي مورد نياز با همكاري واحدهاي ذيربط

ايجاد تسهيلات لازم براي شركت نمايندگان منتخب دانشگاه در مجامع علمي و بين‌المللي

تحت نظارت وف ایرانی