رفتن به محتوای اصلی
x
فایل
پیوست اندازه
مصوبات هشتمين نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 30 بهمن ماه 1400 (652.37 کیلوبایت) 652.37 کیلوبایت
مصوبات هفتمين نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 27 تير ماه 1400 (398.56 کیلوبایت) 398.56 کیلوبایت
مصوبات ششمين نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 11 بهمن ماه 1399 (789.71 کیلوبایت) 789.71 کیلوبایت
مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 3 شهريورماه 1399 (314.48 کیلوبایت) 314.48 کیلوبایت
مصوبات چهارمين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 28 بهمن ماه 1398 (291.56 کیلوبایت) 291.56 کیلوبایت
مصوبات سومين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 29 مهرماه 1398 (233.06 کیلوبایت) 233.06 کیلوبایت
مصوبات دومين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 13 بهمن ماه 1397 (243.91 کیلوبایت) 243.91 کیلوبایت
مصوبات اولين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 5 تيرماه 1397 (103.03 کیلوبایت) 103.03 کیلوبایت
مصوبات هفتمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 25 ديماه 1396 (157.14 کیلوبایت) 157.14 کیلوبایت
مصوبات ششمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 5 مردادماه 1396 (431.08 کیلوبایت) 431.08 کیلوبایت
مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 27 ديماه 1395 (363.37 کیلوبایت) 363.37 کیلوبایت
مصوبات چهارمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 17 خردادماه 1395 (256.32 کیلوبایت) 256.32 کیلوبایت
مصوبات سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 29 شهريورماه 1394 (480.45 کیلوبایت) 480.45 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی