رفتن به محتوای اصلی
x
فایل
پیوست اندازه
مصوبات سومين نشست عادي از دوره هفتم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 23 ديماه 1402 4.14 مگابایت
مصوبات نشست فوق العاده هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 9 آبانماه 1402 2.81 مگابایت
مصوبات نشست فوق العاده هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 19شهريورماه 1402 1.12 مگابایت
مصوبات دومين نشست عادي از دوره هفتم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 24 بهمن ماه 1401 3.66 مگابایت
مصوبات نشست فوق العاده هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 16 بهمن ماه 1401 1.97 مگابایت
مصوبات اولين نشست عادي از دوره هفتم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 22 مرداد ماه 1401 2.58 مگابایت
مصوبات هشتمين نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 30 بهمن ماه 1400 4.59 مگابایت
مصوبات هفتمين نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 27 تير ماه 1400 4.02 مگابایت
مصوبات ششمين نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 11 بهمن ماه 1399 486.35 کیلوبایت
مصوبات نشست فوق العاده هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان 4 بهمن ماه 1399 280.51 کیلوبایت
مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 3 شهريورماه 1399 3.1 مگابایت
مصوبات چهارمين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 28 بهمن ماه 1398 726.95 کیلوبایت
مصوبات سومين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 29 مهرماه 1398 4.1 مگابایت
مصوبات دومين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 13 بهمن ماه 1397 4.57 مگابایت
مصوبات اولين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 12 تيرماه 1397 4.15 مگابایت
مصوبات هفتمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 25 ديماه 1396 2.11 مگابایت
مصوبات ششمين نشست عادي از دوره پنجم هيات امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 5 مرداد 1396 2.15 مگابایت
بخش مرتبط

تحت نظارت وف ایرانی