رفتن به محتوای اصلی
x
فایل
پیوست اندازه
مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 3 شهريورماه 1399 314.48 کیلوبایت
مصوبات چهارمين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 28 بهمن ماه 1398 291.56 کیلوبایت
مصوبات سومين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 29 مهرماه 1398 233.06 کیلوبایت
مصوبات دومين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 13 بهمن ماه 1397 243.91 کیلوبایت
مصوبات اولين نشست عادي از دوره ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 5 تيرماه 1397 103.03 کیلوبایت
مصوبات هفتمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 25 ديماه 1396 157.14 کیلوبایت
مصوبات ششمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 5 مردادماه 1396 431.08 کیلوبایت
مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 27 ديماه 1395 363.37 کیلوبایت
مصوبات چهارمين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 17 خردادماه 1395 256.32 کیلوبایت
مصوبات سومين نشست عادي از دوره پنجم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ 29 شهريورماه 1394 480.45 کیلوبایت

تحت نظارت وف بومی